RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: 1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium, 2. Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOFINANSOWANIE: 8 881 551,29 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 75 278 907,57 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w regionie poprzez:

budowę i doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Sosnowcu, pełniącego funkcje edukacyjne, skoncentrowane na rodzimej przyrodzie, zachowując jednocześnie dziedzictwo historyczne i istniejące kolekcje pierwotnego Egzotarium

utworzenie na terenie tzw. Parku Tysiąclecia parku o charakterze leśnym z rodzimą fauną i florą, w tym stworzenie ciekawej przyrodniczo ścieżki dydaktycznej oraz elementów małej architektury zachęcających do odwiedzania parku.

Inwestycja, poprzez zastosowane metody ochrony przyrody (ochrona in situ/ ex situ), wpłynie na zachowanie i rozwój rodzimej bioróżnorodności. Przedsięwzięcie przyczyni się również do ograniczenia antropopresji i zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ochrony bioróżnorodności w regionie. Zasięg oddziaływania projektu, z uwagi na przyjęte cele i zakładane rezultaty, ma wymiar ponadregionalny.

  • 8
  • grudnia 2022Czwartek
Imieniny: Maria, Narcyza, Apollo, Boguwola
Pogoda:
  • 2oCTeraz
  • 2oCJutro
  • 1oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka