Prace społeczne – współpraca z sądem rejonowym w Sosnowcu

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna nakłada na Prezydenta Miasta Sosnowca obowiązek wytypowania jednostek do współpracy z Sądem Rejonowym w zakresie odpracowania przez osoby skazane kar ograniczenia wolności – nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za grzywnę na 2022 rok.

Praca społeczna może być wykonywana przez skazanych w:

 • podmiotach dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim; 
 • państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województw;
 • organizacjach lub instytucjach niosących pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej ;
 • placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • placówkach służby zdrowia;
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • fundacjach;
 • stowarzyszeniach;
 • innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosącym pomoc charytatywną.

Osoby skazane to osoby, które popełniły czyn karalny, wobec których nie zachodzi konieczność odizolowania od społeczeństwa a wobec których Sąd orzekł obowiązek wykonania nieodpłatnej prace na cele społeczne.

Podkreślić należy, że praca społecznie użyteczna wykonywana przez osoby skazane jest pracą nieodpłatną oraz w rozumieniu Kodeksu Pracy nie jest ona pracą dlatego podmiot nie zawiera ze skazanym umowy o pracę.

Praca na rzecz społeczeństwa jest dla osób skazanych formą zadośćuczynienia za popełnione wykroczenia. W dużym stopniu może wpłynąć na zmianę oceny życia skazanego i dotychczasowy sposób funkcjonowania. Z kolei dla pomiotu, w którym dana osoba skazana pracuje, przynosi korzyści w postaci pomocy w organizacji prac i działań, na które podmiot nie posiada w danym momencie środków.

Dzienny czas pracy skazanego nie może przekraczać 8 godzin, ale na wniosek pracownika może go wydłużyć do 12 godzin. Wymiar pracy może wynosić od 20 do 40 godzin miesięcznie – liczbę godzin określa Sąd.

Wydatki związane z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadów skazanych oraz związanych z kosztami badań lekarskich ponosi Skarb Państwa (art. 56a § 1 k.k.w.).

Podmiot po zgłoszeniu się do współpracy jest zobowiązany przyjąć skazanego skierowanego przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonywania pracy, pouczyć go o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny.

Podmiot przyjmujący osoby skazane ponosi jedynie koszty nadzoru nad wykonywaniem pracy na cele społeczne oraz koszty wyposażenia skazanego w narzędzia i urządzenia oraz niezbędne środki ochrony – adekwatne do charakteru powierzonej pracy.

Rodzaj pracy, miejsce jej wykonania oraz termin rozpoczęcia prac ustalane są przez Zawodowego Kuratora Sądowego w celu odpowiedniego dopasowania do każdego skazanego rodzaju pracy, miejsca oraz jego możliwości, umiejętności
i posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Jeśli potrzebują Państwo rąk do pracy i wyrażają chęć współpracy z Sądem Rejonowym w ramach prac na cele społeczne w 2022 r. prosimy o składanie załączonego formularza do Wydziału Polityki Społecznej, UM Sosnowiec, ul. 3 Maja 33, pokój 402 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2021r. (piątek) do godz. 13:00.

Zwracamy się z prośbą o podanie przez Państwa (w miarę posiadanych możliwości jednostki) deklarowanej liczby miejsc do pracy dla osób skazanych. Prosimy o uwzględnienie osób niepełnosprawnych ruchowo w lekkim stopniu.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do Kierownika I Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej wykonującego orzeczenie w sprawach karnych (32 296 62 23), Kierownika III Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej (32 296 19 17) lub do pracownika Wydziału Polityki Społecznej (32 296 23 10).

Chęć współpracy możecie Państwo także zgłaszać przez cały rok w związku z organizowanymi w ciągu roku dodatkowymi pracami.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Rozporządzenie dot. prac społecznych

 • 19
 • maja 2024Niedziela
Imieniny: Celestyn, Potencjana, Potencjanna, Kryspin, Bernarda
Pogoda:
 • 23oCTeraz
 • 25oCJutro
 • 26oCPojutrze
OZE dla mieszkańców
Jakość powietrza
Zostaw 1% w SosowcuŚKUP

BeePathNet - Pszczela Ścieżka